تبلیغات
گنجینه تلاوت الزّجاجة

دریافت کد حدیث تصادفی

تصویر ثابت

گنجینه تلاوت الزّجاجة
 


تلاوتهای جدید"تلاوتهای استاد محمود شحات در جمع مسلمانان فرانسه2012/08"
IMG4UP
سور آل عمران، زلزال، کافرون   سور الانعام والأعلی والفاتحه و أول سوره البقره    سور یوسف والشمس    سورالنجم والقمر والضحی وقریش    سورة الحشر والقیامه والنازعات والشمس  سور  التحریم والشمس والكوثر سور ابراهیم، بلد،شمس     منبع: منتدی العائلة الشحاتیة
نویسندگان
نظر سنجی
كدام بخش این درگاه نظر شما را بیشتر جلب كرده است؟
صفحات جانبی
اوقات شرعی
تلاوتهای ترتیل


نرنیل استاد خلیل الحصری

- روش حفض از عاصم
- روش ورش از نافع


ترتیل استاد محمّد صدیق منشاوی

- روش حفض از عاصم
- ترتیل معلم


ترتیل استاد عبدالباسط عبدالصمد

- روش حفض از عاصم
- روش ورش از نافع


ترتیل استاد محمود علی البنا

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد شحات محمد انور

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد احمد احمد نعینع

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد محمد جبریل

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد محمد رضا پورزرگری

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد شهریار پرهیزگار

- روش حفض از عاصم


ترتیل استاد مشاری العفاسی

- روش حفض از عاصم
-روش دوری از کسائی


ترتیل استاد ماهر المعیقلی

- روش حفض از عاصم
- ترتیل معلم
رتبه سایت
توضیحات        لینك دانلود
حجم فایل        تلاوت        
 زیبا http://www.4shared.com/audio/8gL6fnVj/__online.html هود
2009
http://www.4shared.com/audio/kNfqgL0j/_6-8-2009.html
 شوری
  http://www.4shared.com/audio/R3Ap0AuL/____.html تحریم،قصارالسور
 2010 http://www.4shared.com/audio/i0uHv5On/______23-6-2010.html نور
  http://www.4shared.com/audio/V9Q08UDN/_______17-8-2009.html نبأ،قدر
 2003 http://www.4shared.com/audio/ZWwN5zQw/_______31-12-2003.html قصص،رحمن
2010
http://www.4shared.com/audio/qV2l8Htx/___18-9-2010.html
 شوری،قصارالسور
مسجد فتح، 2010
http://www.4shared.com/audio/5s_BhGh6/_______17-9-2010.html
 شوری
 2007 http://www.4shared.com/audio/Jaqy0Swf/____3-1-2007.html جمعه،دهر
ایران
 http://www.4shared.com/audio/sbTRmGB7/______2010_.html بقره
ایران
http://www.4shared.com/audio/PzoLL4Pb/__online.html
 اسراء
 2008http://www.4shared.com/audio/q8Koos0B/____24-5-2008.html
 اسراء،كهف
 ایران http://www.4shared.com/audio/bVa5YUhL/_59_-_79___.html نمل
 2009، مسجدسیده نفیسه
http://www.4shared.com/audio/QnTa2bSw/____26-9-2009.html
 شعراء
  http://www.4shared.com/audio/OQQjDUYG/___online.html مریم
تلاوت جمعه
http://www.4shared.com/audio/aPOS-Dlz/___online.html
 مجادله
تلاوت جمعه، 2010
http://www.4shared.com/audio/KiM8UDpv/_____4-6-2010.html
 تحریم،بلد
2010
http://www.4shared.com/audio/QDHDYfjw/___11-10-2010.html
 یوسف
زیبا
 http://www.4shared.com/audio/AietPE2J/__online.html زمر
2010
 http://www.4shared.com/audio/Ld0jSkKK/___2010.html واقعه،قصارالسور
 2009 http://www.4shared.com/audio/M0tyRYxK/_____17-1-2009.html نجم،قمر
 2010http://www.4shared.com/audio/Vv7rOiMd/__2010.html
 حجرات
2010
http://www.4shared.com/audio/WUSHH0Yb/__-12-11-2010.html
 مریم
زیبا
http://www.4shared.com/audio/cJlLKSJc/_-_____--_.html
 قصص
2001
http://www.4shared.com/audio/DZyv9Z_4/___2001.html
 حجر،نحل
  http://www.4shared.com/audio/KURCYKbg/_196-203_.html بقره،كوثر
 زیبا http://www.4shared.com/audio/odslGfts/___online.html یوسف
 مسجدزیتون http://www.4shared.com/audio/oTgzTSMf/___.html یس،صافات
 ایران http://www.4shared.com/audio/_44eqPro/___online.html یس،صافات
 ایرانhttp://www.4shared.com/audio/e3MBZuhh/__2006.html
 یس
ایران
 http://www.4shared.com/audio/UqM6xfpq/___online.html مریم،طه
پاكستان
 http://www.4shared.com/audio/rbjFboOA/___online.html مریم،طه
 تلاوت فجر،2009 ، مسجدالحسین(ع)
http://www.4shared.com/audio/af4D45xy/_______2009.html
 مریم
 http://www.4shared.com/audio/Hkr3Eq-b/___.html
 انسان،حمد
 2010http://www.4shared.com/audio/_dnzDVMX/_____________10-1-2010.html
 قصص
ایران
 http://www.4shared.com/audio/A8gTUV71/__online.html لقمان
زیبا
http://www.4shared.com/audio/kWj3Vmog/___online.html
 قصارالسور
  http://www.4shared.com/audio/LrIalRaT/__online.html ق،ذاریات
 http://www.4shared.com/audio/cJqdbtHQ/__online.html
 ق،نازعات
 ایرانhttp://www.4shared.com/audio/--y9z3VW/___online.html
 فصلت
زیبا
 http://www.4shared.com/audio/TDyLu3zV/__online.html فصلت
 تلاوت فجر
http://www.4shared.com/audio/AXRwwi2_/___online.html
 نمل
زیبا
 http://www.4shared.com/audio/3x_2Qn-u/___.html فاطر
زیبا
 http://www.4shared.com/audio/5HWgdocB/__online.html فاطر
 ایران http://www.4shared.com/audio/0oYWGUCI/__online.html فاطر
 تركیه http://www.4shared.com/audio/Sk6UEm8b/__online.html فاطر
  http://www.4shared.com/audio/5UHkIwZI/_--_-__-_.html عبس،تكویر،حمد،بقره
 2009 http://www.4shared.com/audio/MtmSlTln/_______26-6-2009________.html طه،قصارالسور
 2009 http://www.4shared.com/audio/cbzDDaOb/___________17-10-2009.html ص،زمر
 http://www.4shared.com/audio/WnAv2a2h/___online.html
 مدثر،قیاوت
ایران1389
http://www.4shared.com/audio/rJlzo92n/___2009.html
 انعام
زیبا
 http://www.4shared.com/audio/Oys_bJGQ/_______---.html نبأ
تركیه،زیبا
http://www.4shared.com/audio/ySWVNQmK/___.html
 لقمان
 زیبا http://www.4shared.com/audio/nXIOl3kT/__online.html نمل
زیبا
 http://www.4shared.com/audio/f4rE8syP/___online.html نمل،قصص
 زیباhttp://www.4shared.com/audio/ld4gGysc/__online.html
 نساء
 زیبا،2009 http://www.4shared.com/audio/0n9M1zQx/_____5-_8_-_2009.html شوری
  http://www.4shared.com/audio/409Ob6QA/___.html مزمل
 2009http://www.4shared.com/audio/fHbJoF5T/__29-9-2005.html
 بروج،طارق
  http://www.4shared.com/audio/zxE_jKG8/___online.html انبیاء،شمس
 http://www.4shared.com/audio/9ux1ygEG/___online.html
 انعام،بلد
  http://www.4shared.com/audio/BCo5UK_f/_____.html آخرطور،نجم
  http://www.4shared.com/audio/BCo5UK_f/_____.html آخراحزاب،انشقاق
 http://www.4shared.com/audio/HOnGpuj-/______.html
 هود،یوسف
  http://www.4shared.com/audio/gmYHrXPo/___.html مریم،طه
  http://www.4shared.com/audio/AP82DaVb/___.html حدید،تكویر،انفطار
  http://www.4shared.com/audio/2ei5hNpS/_______.html قصص،قصارالسور، خمد،بقره
 2009 http://www.4shared.com/audio/AjGiICZc/__12-6-2009_________.html آل عمران
 http://www.4shared.com/audio/Z0yKeBAR/_________.html
 نبأ،نازعات،حمد، بقره
  http://www.4shared.com/audio/svkcy3rW/____.html عبس،زلزال،عاذیات، قارعه
 2009 http://www.4shared.com/audio/BxzugB2R/______21-10-2009.html فصلت،شوری
 2008 http://www.4shared.com/audio/N1ke1UHN/__11-6-2008_____.html لقمان
2010
http://www.4shared.com/audio/BsPGy2yG/__25-9-2010________.html
 یونس
  http://www.4shared.com/audio/OSy9mcqD/________.html قمر،رحمن،شمس... ، حمد
 2010 http://www.4shared.com/audio/MPHKG3zY/___23-1-2010.html یوسف
ایران
 http://www.4shared.com/audio/1vKpHoLI/-_online.html ابراهیم
2006
http://www.4shared.com/audio/hxtPuQBF/__2006.html
 ابراهیم
  http://www.4shared.com/audio/y5lNmeB9/___online.html حدید،نازعات
 2006http://www.4shared.com/audio/zStNikBC/____1-2-2006.html
 حشر،اعلی
  http://www.4shared.com/audio/Rw9ARaif/___online.html آخر انبیاء
 تلاوت فجر،2009
http://www.4shared.com/audio/pWsA45xy/___26-9-2009.html
 آخر شعراء
  http://www.4shared.com/audio/2Yoz3Khi/___-__.html آخرصف،قصارالسور
تلاوت فجر،2009
 http://www.4shared.com/audio/mSVa2CXh/___26-9-2009.html آخر نمل
  http://www.4shared.com/audio/mqg-H2GI/___online.html نحل،اسراء
  http://www.4shared.com/audio/xKAXJRnZ/__online.html آخر نور
 http://www.4shared.com/audio/TwBhUlZ1/______.html
 آخر بقره
  http://www.4shared.com/audio/ljh_NgbK/___.html آخرفاطر
  http://www.4shared.com/audio/iP8p_tf6/___.html حجر،نحل
 زیباhttp://www.4shared.com/audio/_6wxMk3J/__________.html
 بقره،آل عمران
 http://www.4shared.com/audio/vh26rcGE/___online.html
 آخر ق، انشقاق
  http://www.4shared.com/audio/E9bpi-uC/__online.html احزاب
 http://www.4shared.com/audio/zJ_3ieF8/__online.html
 انعام،اعراف
 ایرانhttp://www.4shared.com/audio/enbYQO9e/__online.html
 انعام
ایران
http://www.4shared.com/audio/2OMtQg2K/____.html
 انبیاء،حج،قصار السور
  http://www.4shared.com/audio/oU5RNlm0/___.html اسراء،مزمل
  http://www.4shared.com/audio/plrtZagh/___online.html انشقاق،بروج،طارق
2010
 http://www.4shared.com/audio/S5YX8PDz/______31-7-2010.html اسراء،قدر،قریش
  http://www.4shared.com/audio/zL2IO6zK/---.html انبیاء،حج،شرح،كوثر
2009
 http://www.4shared.com/audio/1aK4Jvpt/__31-12-2009.html دهر
 http://www.4shared.com/audio/1HdoDTKr/__online.html
 انسان،نازعات
-----

----


توضیحات         
      لینك دانلود
حجم فایل           تلاوت           
   -1
   -2
   -3
   -4
   -5
   -6
   -7
   -8
   -9
   -10
   -11
   -12
   -13
   -14
   -15
   -16
   -17
   -18
   -19
   -20.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ


أَعوذُ باللهِ منَ الشیطان الرَّجیم
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم
أللهُ نورُ السم‍‍‍‍اواتِ وَالأَرضِ مثلُ نورِه كمشكاةٍفیهامصباحٌ المصباحُ فی زُجاجةٍ الزَّ جاجةُ كأَنهاكوكبٌ دُرِّیٌّ یوقدُ من شجرَةٍ مبارَكةٍ زَیتونةٍ لاشرقِیةٍ وَلاغربیةٍ یكادُزَیتهایضیءُ وَلولَم تمسسهُ نارٌ نورٌعلی نورٍیهدیِ اللّهُ لنورِه من یشآءُ وَیضرِبُ اللهُ الأمثالَ للناس وَاللهُ بكلِّ شیءٍ عَلیم

پناه می برم به خداازشر شیطان رانده شده
بنام خداوند بخشنده مهربان
خدانورآسمانها وزمین است.داستان نورش به مشكاتی (چراغدان)ماند كه درآن روشن چراغی باشد وآن چراغ درمیان شیشه ای كه ارتلألؤ آن گویی ستاره ایست درخشان،كه ازروغن درخت پربركت زیتونی كه نه خاوری ونه باختری است برافروخته شودوبی آنكه آتشی زینت آن رابرافروزد خودبه خود روشنی بخشد،روشنی برروشنی است؛خداوندهركه راخواهد به نورخودراه نماید؛وخدای برای مردم مَثَلها می زند؛وخدای به همه چیزداناست.
(آیه سی و پنج سوره نور)

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
free counters
تاریخ راه اندازی کنتور: 1391/04/03
امکانات وب


بزرگترین لینک باکس مذهبی


مرکز بین المللی قرآنی جوانان

ExactSeek: Relevant Web Search

کاربران محترم، کامنت خودتون رو انگلیسی یا فنگلیشی بگذارید.ممنون

کاربران محترم، کامنت خودتون رو انگلیسی یا فنگلیشی بگذارید.ممنون